Chris “Texas” Gernon

Senior, 6’9″
Position: FBI
Quote: “…..”