Jack “Koojis” Landrigan

Freshman, 6’9

Position: Newton (South)

Quote: “Sorry I slept through practice”